Tasques - Activitats

Tasques
La tasca del alumnes consisteix en crear una poesia a partir de la lectura d'una rondalla que els serà assignada per Juan Palomo, un productor musical que ha quedat encantat amb els contes populars menorquins (rondalles). Amb ajuda del tutor treballaran el text (lèxic, estructura). A partir d'aquesta lectura hauran d'inventar una poesia que serà resolta en cançó (treball de mètrica, rima, estructura de la cançó). El productor Juan Palomo els ajudarà en tot el que estigui a les seves mans. Una vegada creada la poesia, aquest apasarà a man d'un altre centre que li donarà forma posant-li una melodia. Les orientacions també les donarà Juan Palomo, atenent als criteris de durada de la peça, caràcter, estructura. La creació final de la cançó vindrà donada per la col·aboració entre els centres.

Activitats
 • Cada centre reb una rondalla que ha de convertir a poesia.
  a) El tutor treballa sa rondalla per crear una poesia.
  b) El productor dóna les orientacions per crear la poesia, quantitat d'estrofes, mètrica dels versos...
  c) Els tutors envien la poesia al productor que pot proposar canvis en la mètrica.
  d) Una vegada s'hagin fet les modificacions oportunes es passa la cançó al següent centre
  e) Els alumnes segueixen treballant la seva rondalla per crear una introducció/presentació el dia del concert-> Presentar l'escola i el grup d'alumnes. Titol i argument de la rondalla. Fer un comentari sobre el procés de creació
  Activitat d'ampliació f) (Opcional)
 • Aquesta poesia passa a un altre centre que ha de fer la melodia. El productor fa de filtre que dicta el caràcter de la peça.
  a) El/la mestre/a de música tancarà la distribució de les estrofes (estrofes,tornades....) amb els seus alumnes i crearà les melodies
  b) Enviarem les melodies al productor que ens orientarà.
  c) Cada aula gravarà un audio de les melodies en format mp3 i el mestre crearà la partitura en pdf o midi.
 • Els tutors han de treballar les altres rondalles/poesies, almanco la que han de crear i la que han d'interpretar.
 • El productor fa les armonitzacions. Els alumnes creen els arranjaments.
 • Interpretació final en un possible concert.